Strategische Kempenagenda legt focus op vijf thema’s

Gepubliceerd op: donderdag 07 november 2019 | 11:00

Eind 2018 kwamen de gemeenteraden van Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden tot de conclusie dat ze als zelfstandige gemeenten doorgaan. Daarbij stelden ze ook vast dat de gemeenten opgaven en uitdagingen hebben die de gemeentegrens overschrijden.

Daarom werd de colleges gevraagd een gezamenlijke strategische agenda voor de Kempen op te stellen, om de samenwerking tussen de gemeenten te intensiveren en te versterken. Die Strategische Kempenagenda ligt er nu en wordt op korte termijn aan de gemeenteraden voorgelegd.

De Kempengemeenten doen al veel samen. Formeel in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) voor uitvoering en ondersteuning. Informeel, ambtelijk en bestuurlijk op bijna elk ander onderwerp.

Van de Kempen, voor de Kempen
Om te komen tot de Strategische Kempenagenda werd uitgebreid bureau-onderzoek gedaan. Bovendien werden alle colleges, gemeenteraden, ambtelijke organisaties en externe partijen betrokken. Het resultaat is een gedragen Strategische Kempenagenda waarin voor de regionale uitdagingen de strategische samenwerking op vijf thema’s wordt verdiept. Enerzijds omdat inwoners daar direct en indirect van profiteren en anderzijds om de Kempenbelangen in de grotere regio sterker naar voren te brengen. Het gaat om:

1. Transitie van het landelijk gebied
De Kempengemeenten liggen in landelijk gebied dat onder grote druk staat. Dat komt door de behoefte aan woningbouw, bedrijventerreinen, goede infrastructuur en vrijetijdseconomie. Dat vraagt allemaal om aandacht. Bovendien moeten er in kort tijdsbestek veranderingen worden gerealiseerd in zowel de landbouw- als de energiesector; veranderingen die beeldbepalend kunnen zijn voor de Kempen.
 
2. Energietransitie
Samenwerking in de Kempen is essentieel om aan regionale, landelijke, Europese en zelfs wereldwijd gemaakte afspraken te kunnen voldoen ten aanzien van klimaatdoelstellingen en CO²-reductie. De energietransitie moet bijdragen aan het afremmen van klimaatverandering. Samen optrekken zorgt voor een betere uitvoering, maar ook voor een zwaardere stem naar bovenliggende partijen.
 
3. Mobiliteit
In de bereikbaarheid van economisch belangrijke plaatsen en ook in de leefbaarheid en bereikbaarheid van de Kempische dorpen liggen mobiliteitsuitdagingen. De Kempengemeenten willen de krachten bundelen voor een sterkere regionale, provinciale en landelijke lobby voor verbeteringen op het gebied van mobiliteit.
 
4. Wonen
De woningbouw moet op een zorgvuldige manier versneld worden. Betaalbaar wonen moet behouden blijven, de zorg voor elkaar moet beter gefaciliteerd worden en binnen het woningprogramma moet rekening worden gehouden met energietransitie en klimaatadaptie. Tot slot is er ook meer aandacht nodig voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
 
5. Economie
De Kempengemeenten geven prioriteit aan vier economische onderwerpen: bedrijventerreinen, detailhandel, vrijetijdseconomie en talentontwikkeling in een breed gedragen samenwerking.
Voor bedrijventerreinen gaat het erom ze zowel kwalitatief als kwantitatief aan te laten sluiten bij de slimme maakindustrie, groothandel, transport- en bouwbedrijven. Wat detailhandel betreft is de gewenste concentratie van winkels in de kernwinkelgebieden belangrijk. Voor de vrijetijdseconomie zijn er kansen in het samen aantrekken van toeristen naar de Kempen als totaalgebied. Door de prominente aanwezigheid van slimme maakindustrie in de Kempen ligt er een gezamenlijke uitdaging in het zorgen voor voldoende aanbod van gekwalificeerd personeel.
De komende jaren trekken de Kempengemeenten in deze strategische thema’s samen op. Het is niet uitgesloten dat de Strategische Kempenagenda in de toekomst wordt uitgebreid met aanvullende thema’s. De agenda gaat vooral in op welke thema’s strategisch samengewerkt gaat worden. Hoe dat ingevuld wordt, zal later worden vastgesteld.

Na het besluit van alle colleges, buigen de gemeenteraden van de Kempengemeenten zich over de Strategische Kempenagenda. Zij besluiten op korte termijn of ze akkoord gaan met de geadviseerde invulling van de agenda. Aan de gemeenteraad van Oirschot wordt het voorstel gedaan om deel te nemen aan twee van de vijf thema’s: transitie landelijk gebied en energietransitie. De overige thema’s pakt Oirschot binnen andere regionale samenwerkingsverbanden op.

Kempen Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Het doel van Kempen Business Plaza is om ondernemers uit de regio Kempen een platform te bieden om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL